Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2017/2018

1. Zdrowo jem, więcej wiem.

Projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III.

Cele: wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej, uświadamianie rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Koordynator: p. mgr Anna Majerska

2. Talentowisko.

TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy, to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. 

W czasie realizacji programu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących finansów, różnych konkursach, oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Patronat:  Pieniński Bank Spółdzielczy.

Koordynator: p. Stanisława Slowik.

3. Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko.

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu było: podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego  osiągających wynik ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki poniżej średniej dla województwa małopolskiego, podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i kompetencji cyfrowych, wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

W ramach projektu w naszej szkole odbyły sie następujące formy wsparcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, informatyki,
 • koła zainteresowań z matematyki, informatyki i przyrody,
 • zajęcia projektowe "Zwierzęta zimą"
 • zajęcia z programowania,
 • dwudniowe zajęcia wyjazdowe do Warszawy i Krakowa.

Szkoła została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych. Zmodernizowano i wyposażono pracownię komputerową.

4. Już pływam.

Projekt "Już pływam" realizowany jest przez województwo małopolskie w formie pomocy finansowej gminie. 

Projekt ma na celu: mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, zdobycie przez uczniów umiejętności pływackich, podniesienie bezpieczeństwa na kąpieliskach.

Odpowiedzialny p. mgr Krzysztof Adamczyk.

5. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Cel główny programu: apobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

6. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

7. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

8. Nie pal przy mnie, proszę.

"Nie pal przy mnie, proszę" to program edukacji antytytoniowej dla uczniów w klasach I-III. Prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć na temat:

 • co to jest zdrowie,
 • od czego zależy nasze zdrowie,
 • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
 • co robić, gdy moje życie jest zagrożone,
 • nie pal przy mnie, proszę,

oraz konkursu plastycznego dotyczącego profilaktyki antytytoniowej.

9. Program dla szkół.

Program dla szkół to program unijny realizowany przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki  któremu uczniowie uczą się zasad zdrowego odżywiania, spożywając w szkole dostarczone owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne oraz uczestnicząc w różnych działaniach edukacyjnych, takich jak: konkursy, warsztaty, lekcje, wycieczki, hodowle ziół i warzyw, wystawy itp.

Programem objęci są uczniowie klas I-V, którzy przez 12 tygodni otrzymują  jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

10. Szkolny Klub Sportowy.

"Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym".

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

Cele programu: stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, 

promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia, optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Nauczyciel odpowiedzialny - p.mgr Krzysztof Adamczyk.

11. Odkręć się na dobro.

Akcja przebiega pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda i polega na zbieraniu nakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Odpowiedzialni: Szkolne Koło Wolontariatu wraz z p. mgr R. Kołodziej i p. mgr W. Porębą.

12. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

13. Program eTwinning:

 • Projekty koordynowane przez p. mgr A. Majerską i realizowane przez uczniów klasy III - więcej.
 • Projekt "Was wäre die Welt ohne Strom? - Früher war alles anders..." - klasa VII, koordynowany przez panią mgr C. Świebocką - więcej.

14. Zbiórka karmy.

Koordynator: p. mgr Renata Kołodziej

15. Narodowe Czytanie.