Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2014/2015

1. Wszystkie Kolory Świata.

"Wszystkie Kolory Świata" to projekt prowadzony przez UNICEF Polska i realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015. 

Cele projektu: zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji dzieci w różnych regionach świata, zapoznanie uczniów z działalnością UNICEF, uwrażliwienie na problemy rówieśników mieszkających w krajach rozwijających się, kształtować wśród dzieci  postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie dzieciom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. 

W projekcie wzięli udział uczniowie wszystkich klas, którzy zaprojektowali i uszyli szmaciane laleczki. Laleczki te zostały sprzedane na aukcji zorganizowanej w szkole, na którą zaproszono rodziców uczniów oraz mieszkańców Obidzy. Zebrane pieniądze przekazano na konto UNICEF, a szkoła otrzymała tytuł "Szkoły społecznie zaangażowanej".

Osoba odpowiedzialna za projekt - pani mgr Władyslawa Poręba.

2. O czym szumią drzewa.

Program edukacyjny realizowany w ramach konkursu "Młodzi badacze odkrywają świat" zorganizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Celem projektu było: pogłębienie wiedzy o drzewach, poznanie nazw i gatunków drzew rosnących w okolicy szkoły, wykonanie atlasu o drzewach, mierzenie wysokości drzew z wykorzystaniem ich cienia.

Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie, odbyli wycieczkę na ścieżkę przyrodniczo-leśną do Rdziostowa, spotkali się z panem leśniczym oraz przygotowali inscenizację o drzewach.

Komisja powołana przez ortganizatorów, Fundację Partneratwo dla środowiska oraz PGNiG, doceniła nasze działania i przyznała naszej szkole nagrody w postaci ekowalizki oraz bonu w wysokości 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych. 

Koordynator: p. mgr Anna Majerska.

3. Talentowisko.

TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy, to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. 

W czasie realizacji programu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących finansów, różnych konkursach, oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Patronat:  Pieniński Bank Spółdzielczy.

Koordynator: p. Stanisława Slowik.

4. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

5. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

6. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

7. Szklanka mleka w szkole.

Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez Agencję Rynku Rolnego i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: UEFPM, dopłaty krajowej. Skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów.

Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

8. Przywróćmy Dzieciom Uśmiech.

Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Polega ona na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji „Przyjazny świat dziecka”. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka.

9. Szkoło Pomóż i Ty.

Akcja charytatywna organizowana przez Fundację "Pomóż i Ty”. Fundacja ta działa na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych. Przesyła szkole na początku roku szkolnego pakiet startowy cegiełek – pomocy naukowych. Szkoła poprzez dystrybucję wśród uczniów cegiełek pomaga podopiecznym Fundacji.

Celem akcji jest pomoc konkretnemu podopiecznemu Fundacji.

10. Odblaskowa Szkoła.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu.

Koordynator: p. mgr Magdalenia Rams-Zając.

11. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

12. Narodowe Czytanie.