Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2013/2014

1. Ćwiczyć każdy może.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach "Roku Szkoły w Ruchu". Organem wspierającym akcję był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Minister Edukacji Narodowej przyznawał tytuł „Szkoła w Ruchu" szkołom albo „Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmowały działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 • Ruch w szkole/przedszkolu:
  1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne,
  2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego,
  3. edukacja zdrowotna,
  4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej,
  5. pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 • Ruch poza szkołą/przedszkolem:
  6. zajęcia zorganizowane,
  7. zajęcia niezorganizowane,
  8. aktywność z udziałem rodziny,
  9. aktywny wypoczynek.

Aby otrzymać tytuł "Szkoła w Ruchu" musieliśmy spełnić i udokumentować przynajmniej trzy z podanych zadań, wśród których obowiązkowo musiały się znaleźć zadania z obszaru pierwszego, piątego i siódmego.  Nasza szkoła spełniła wszystkie warunki i Minister Edukacji Narodwej przyznał naszej szkole tytuł "Szkoła w Ruchu".

Za akcję odpowiedzialny był pan mgr Krzysztof Adamczyk.

2. Zdrowo jem, więcej wiem.

Projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III.

Cele programu: wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej, uświadamianie rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Koordynator: p. mgr Anna Majerska

3. Pasja, integracja, bezpieczeństwo.

Program realizowany przez Fundację Akademia Integracji.

Zajęcia w ramach tego programu oparte są na pokazie interakcyjnym, gdzie na przemian są wyświetlane filmy edukacyjne i przeprowadzane zabawy z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dostosowanych do mozliwości dzieci biorących w nich udział. Prowadzą je wybitni polscy, niepełnosprawni sportowcy.

Cele programu: popularyzacja dyscyplin paraolimpijskich,  zmiana postrzegania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, wzrost świadomości na temat zachowań ryzykownych, które zagrażają bezpieczeństwu.

Podczas wspólnych zajęć sportowcy tłumaczą znaczenie słów: pasja, odwaga, tolerancja, integracja i odpowiedzialność. Istotnym elementem programu jest ostrzeżenie przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą prowadzić do wypadku kończącego się utratą zdrowia lub życia.

Koordynator: p. mgr Renata Kołodziej.

4. Czysta Małopolska.

To projekt prowadzony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jego celem jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na tematy związane ze środowiskiem życia człowieka, z jego ochroną, zdrowiem itp. Co roku Kuratorium Oświaty proponuje inną ważną tematykę, wokół której szkoły podejmują różne działania, np. uczniowie wykonują prace plastyczne i nagrywają filmy, nauczyciele piszą scenariusze itp.

W roku szkolnym 2013/2014 tematem była "Segregacja śmieci".

Kordynator: p. mgr Reata Kołodziej.

5. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

6. Czyste powietrze wokół nas.

Program antytytoniowy przeznaczony dla edukacji przedszkolnej.

Cele programu: wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych pod tytułem:

 • Wycieczka.
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu papierosowego?

7. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

8. Szklanka mleka w szkole.

Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez Agencję Rynku Rolnego i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: UEFPM, dopłaty krajowej. Skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów.

Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

9. Zbierając zakrętki, pomagamy ludziom pomagamy naturze.

Program prowadzi Fundacja Nauka i Kultura. Polega on na zbieraniu plastikowych zakrętek typu PET a nastepnie odsprzedawanie ich jako surowiec do firm recyklingowych. Środki pozyskane w ten sposób przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych osób.

10. Odblaskowa Szkoła.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu.

Koordynator: p. mgr Magdalenia Rams-Zając.

11. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.