Deklaracja dostępności

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do oddziału przedszkolnego. Zapraszamy do zapisywania dzieci. Wszystkie potrzebne informacje i wnioski znajdą Państwo poniżej. 

Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Obidzy

na rok szkolny  2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024,  Szkoła rozpoczyna rekrutację:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:                                                       

Do 6  lutego 2023 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym; (odbiór deklaracji u wychowawczyni  dzieci przedszkolnych lub w kancelarii szkoły)

Od 13 lutego 2023 r.- składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na WOLNE MIEJSCA.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.02. - 10.03.2023 r.

11.04. - 14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

13.03. - 17.03.2023 r.

17.04. - 20.04.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 27.03.2023 r.

do   21.04.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 31.03.2023 r.

do 25.04.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 04.04.2023 r.

do 28.04.2023 r.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się liczbę punktów  za każde z kryteriów – 1 punkt.

Pierwszy etap rekrutacyjny

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli   i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko, ustala się następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium        w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium.

1.

Dziecko w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

25

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w szkole.

2.

Oboje rodzice/ opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

3.

Jedno z rodziców / opiekunów prawnych  wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczy się   w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

15

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

4.

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu , oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpłynął wniosek  o przyjęcie jego rodzeństwa

10

Pisemne oświadczenie rodzica o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata  w tym przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego/szkole.

5.

Dana placówka znajduje  się w pobliżu miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego.

5

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.

75

 

Załączniki:

Wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

  1. Oświadczenie o wielodzietności
  2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Wynikające z Uchwały Rady Gminy w Łącku:

  1. Zał. nr 1 wniosek.
  2. Zał. do kryterium nr 2.
  3. Zał. do kryterium nr 3.
  4. Zał. do kryterium nr 4.
  5. Zał. do kryterium  nr 5.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w kancelarii lub poniżej:           

Wniosek - tutaj.

Kryterium nr 2 Oświadczenie rodziców - tutaj.

Kryterium nr 3 Oświadczenie jednego z rodziców - tutaj.

Kryterium nr 4 Oświadczenie rodziców - tutaj.

Kryterium nr 5 Oświadczenie rodzica - tutaj.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wielodzietności - tutaj.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - tutaj.