Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2012/2013

1. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

2. Szklanka mleka w szkole.

Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez Agencję Rynku Rolnego i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: UEFPM, dopłaty krajowej. Skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów.

Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

3. Przywróćmy Dzieciom Uśmiech.

Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Polega ona na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji „Przyjazny świat dziecka”. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka.

4. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.