Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2018/2019

1. Program dla szkół.

Program dla szkół to program unijny realizowany przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki  któremu uczniowie uczą się zasad zdrowego odżywiania, spożywając w szkole dostarczone owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne oraz uczestnicząc w różnych działaniach edukacyjnych, takich jak: konkursy, warsztaty, lekcje, wycieczki, hodowle ziół i warzyw, wystawy itp.

Programem objęci są uczniowie klas I-V, którzy przez 12 tygodni otrzymują  jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

2. Talentowisko.

TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy, to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. 

W czasie realizacji programu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących finansów, różnych konkursach, oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Patronat:  Pieniński Bank Spółdzielczy.

Koordynator: p. Stanisława Slowik.

3. Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko.

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest: podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego  osiągających wynik ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki poniżej średniej dla województwa małopolskiego, podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i kompetencji cyfrowych, wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

W ramach projektu w naszej szkole odbyły sie następujące formy wsparcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, informatyki,
 • koła zainteresowań z matematyki, informatyki i przyrody,
 • zajęcia projektowe "Zwierzęta zimą"
 • zajęcia z programowania,
 • dwudniowe zajęcia wyjazdowe do Warszawy i Krakowa.

Szkoła została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych. Zmodernizowano i wyposażono pracownię komputerową.

4. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

5. Nie pal przy mnie, proszę.

"Nie pal przy mnie, proszę" to program edukacji antytytoniowej dla uczniów w klasach I-III. Prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć na temat:

 • co to jest zdrowie,
 • od czego zależy nasze zdrowie,
 • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
 • co robić, gdy moje życie jest zagrożone,
 • nie pal przy mnie, proszę,

oraz konkursu plastycznego dotyczącego profilaktyki antytytoniowej.

6. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Cel główny programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Program realizowany przez uczniów klasy IV wraz z wychowawczynią p. mgr Edytą Mysior.

6. Szkolny Klub Sportowy.

"Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym".

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

Cele programu: stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,  zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia, optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Nauczyciel ospowiedzialny - p.mgr Krzysztof Adamczyk.

7. Uniwersytet Dzieci w Klasie.

Uniwersytet Dzieci w Klasie to program prowadzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji, na metodzie pytań i doświadczeń, która z kolei opiera się na pracy projektowej. Dzięki projektom dzieci uczą się współpracy, skutecznego działania, planowania oraz rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność. Zdobyte w ten sposób umiejętności zapewnią im dobry start w przyszłość oraz skuteczność zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennych działaniach. 

W ramach uniwersytetu uczniowie realizują projekt "Klimatyczna klasa".

W programie uczestniczy klasa I wraz z wychowawczynią p. mgr Anną Majerską.

8. Bohateron.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu: upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukowanie Polaków, krzewienie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dialogu pokoleń.

Prowadzona jest ona przez Fundację Sensoria, a jednym z jej elementów jest akcja „Wyślij kartkę do Powstańca”, w której wzięli udział uczniowie klasy I i IV.

Udział w akcji polega na zredagowaniu i wysłaniu życzeń do Powstańców Warszawskich na kartkach przygotowanych przez fundację lub wykonanych własnoręcznie.

Życzenia można wysłać do konkretnego adresata lub do anonimowego uczestnika walk o stolicę. Nasi uczniowie wysłali kartki zarówno do konkretnych osób, ja i anonimowo, gdyż wtedy Fundacja Sensoria rozdziela je tym Powstańcom, do których nikt nie zaadresował życzeń.

Warto wspomnieć, że w tym roku otrzymaliśmy podziękowania od dwojga Powstańców, tj. p. Hanny Szeremety-Węgrzeckiej ps „Czarna Zośka” – sanitariuszki oddziału „Konrad”  oraz  p. Janusza Ratajczaka ps „Maciej” walczącego w „Szarych Szeregach”.  Ponadto  pani Hanna Szeremeta-Węgrzecka podarowała nam również odbitkę fotografii z Powstania Warszawskiego, na której jest z kolegami ze swojego oddziału.

Koordynator: p. mgr Anna Majerska.

9. Szkolne Przygody Gangu Słodziaków.

Głównym celem akcji było propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci, a także uświadomienie rodzicom walorów wspólnego czytania książek. Każde dziecko otrzymało album, w którym odnotowywało codzienne głośne czytanie, a w nagrodę otrzymywało naklejkę wybranego Słodziaka. W akcji uczestniczyły wszystkie klasy I-III, ale tylko klasa II wzięła udział w dodatkowym zadaniu, czyli w konkursie plastycznym. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w grudniu.

Koordynator: p. mgr R. Kołodziej.

10. Szczoteczka i pasta dla dzieci z Zambii.

Koordynatorzy: Szkolne Koło Wolontariatu, p. mgr Reanta kołodziej i p. mgr Władysława Poręba.

11. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

12. Program eTwinning:

Projekty koordynowane przez panią mgr A. Majerską:

 • Projekt " My 1st European ABC–book" - więcej.