Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2015/2016

1. Planeta Energii

Program edukacyjny prowadzony przez Grupę Energa. Skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III. 

Cele programu: propagowanie wśród uczniów wiedzy o energii elektrycznej, wdrażanie do bezpiecznego i odpowiedzialbego korzystania z prądu, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zwiększanie zainteresowania naukami ścisłymi.

Program realizowany w naszej szkole  przez p. Stanisławę Słowik.

2. Talentowisko.

TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy, to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. 

W czasie realizacji programu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących finansów, różnych konkursach, oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Patronat:  Pieniński Bank Spółdzielczy.

Koordynator: p. Stanisława Slowik.

3. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

4. Czas na Aero-działanie.

Był to projekt ekologiczny realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Obejmował zasięgiem cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i odbywał się  pod patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej wpływu powietrza na jakość naszego życia i zdrowia. Realizacja projektu przebiegała etapowo  -  od września do grudnia 2015 r.

Projekt przebiegał w dwóch etapach:

  • Etap I to konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcyjnego dotyczącego ochrony powietrza - nasza szkoła otrzymała wyróżnienie.
  • Etap II to realizacja projektu, czyli włączenie dzieci  do działań na rzecz ochrony powietrza. Uczniowie przeprowadzili proste badania zanieczyszczenia powietrza, konkurs plastyczny, akcję plakatową, happening i apel. 

W działaniach wspierał nas eko-komitet w skład, którego weszli między innymi pani  Dyrektor Szkoły, radna gminna p. Maria Słowik oraz przedstawiciele rodziców.  Wyniki pracy nad projektem uczniowie zaprezentowali na apelu szkolnym. Do organizatorów kampanii zostało przesłane sprawozdanie z wykonanych zadań. 

Jury projektu doceniło podjęte przez nas działania i nagrodziło naszą szkołę jedną z trzech głównych nagród.

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się seminarium w NCK w Nowej Hucie, podsumowujące projekt, połączone z wręczeniem nagród. Podczas tego spotkania uczniowie naszej szkoły odebrali nagrodę w formie bonu edukacyjnego o wartości 600 zł brutto z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska opublikowała broszurę podsumowującą projekt. Znajdują się w niej również działania podjęte przez naszą szkołę - zobacz.

W naszej szkole realizowany  przez uczniów klasy I wraz z wychowawcą p. mgr Anną Majerską.

5. Już pływam.

Projekt "Już pływam" realizowany jest przez województwo małopolskie w formie pomocy finansowej gminie. 

Projekt ma na celu: mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, zdobycie przez uczniów umiejętności pływackich, podniesienie bezpieczeństwa na kąpieliskach.

Odpowiedzialny: p. mgr Krzysztof Adamczyk.

6. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

7. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Cel główny programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

8. Czyste powietrze wokół nas.

Program antytytoniowy przeznaczony dla edukacji przedszkolnej.

Cele programu: wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych pod tytułem:

  • Wycieczka.
  • Co i dlaczego dymi?
  • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  • Jak unikać dymu papierosowego?

9. Szklanka mleka w szkole.

Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez Agencję Rynku Rolnego i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: UEFPM, dopłaty krajowej. Skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów.

Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

10. Odblaskowa Szkoła.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu.

Koordynator: p. mgr Magdalenia Rams-Zając.

11. Anioły ze Szkoły.

„Anioły ze szkoły” to ogólnopolski projekt realizowany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad projektem objeło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt.

Koordynator: p. mgr Renata Kołodziej.

12. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

13Narodowe Czytanie.