Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2016/2017

1. Już pływam.

Projekt "Już pływam" realizowany jest przez województwo małopolskie w formie pomocy finansowej gminie. 

Projekt ma na celu: mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, zdobycie przez uczniów umiejętności pływackich, podniesienie bezpieczeństwa na kąpieliskach.

Odpowiedzialny p. mgr Krzysztof Adamczyk.

2. Talentowisko.

TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy, to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. 

W czasie realizacji programu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących finansów, różnych konkursach, oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Patronat:  Pieniński Bank Spółdzielczy.

Koordynator: p. Stanisława Slowik.

3. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

4. Ratujemy i uczymy ratować.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Celem programu jest praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej z uczniami klasy I.

5. Znajdź właściwe rozwiązanie.

Program profilaktyki palenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Cel główny programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

6. Nie pal przy mnie, proszę.

"Nie pal przy mnie, proszę" to program edukacji antytytoniowej dla uczniów w klasach I-III. Prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć na temat:

  • co to jest zdrowie,
  • od czego zależy nasze zdrowie,
  • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
  • co robić, gdy moje życie jest zagrożone,
  • nie pal przy mnie, proszę,

oraz konkursu plastycznego dotyczącego profilaktyki antytytoniowej.

7. Szklanka mleka w szkole.

Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez Agencję Rynku Rolnego i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: UEFPM, dopłaty krajowej. Skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów.

Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

8. Program Edukacyjny National Geographic Odkrywca.

9. Odblaskowa Szkoła.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu.

Koordynator: p. mgr Magdalenia Rams-Zając.

10. Góra Grosza.

Akcja polega na zbieraniu drobnych monet. Celem,na który zbierane są one zbierane, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Najważniejszym jednak celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

11. Stare telefony na misje.

12. Narodowe Czytanie.