Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2019/2020

1. Bieg po zdrowie.

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Realizowany  przez uczniów klasy IV wraz z wychowawczynią p. mgr Karoliną Majerską.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami.

Projekt prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku przy finanasowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Cele: wzrost świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, wzrost wiedzy z zakresu zasad gospodarki odpadami, nauka prawidłowej segregacji śmieci.

W ramach projektu odbyły się prelekcje dotyczące właściwego postępowania odpadami, konkursy plastyczne, fotograficzne oraz zbiórka makulatury.

Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział we wszystkich działaniach zaproponowanych przez ZGK w Łącku, zajmując czołowe miejsca w konkursach:

 • fotograficznym - I m. - Lucjan Basiaga;
 • plastycznym "Nie wyrzucaj, wykorzystaj" - I m.  - Michał Kudrawczuk, wyróżnienie - Bartłomiej Gomółka;
 • plastycznym "Plakat ekologiczny" - wyróżnienie - Rafał Pogwizd;
 • zbiórka makulatury - I m. - kl. III; II m. - klasa II.

3. Szkolny Klub Sportowy.

"Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym".

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

Cele programu: stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia, optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży, wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Nauczyciel odpowiedzialny - p.mgr Krzysztof Adamczyk.

4. Uniwerytet Dzieci w Klasie.

Uniwersytet Dzieci w Klasie to program prowadzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Jest to nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji, na metodzie pytań i doświadczeń, która z kolei opiera się na pracy projektowej. Dzięki projektom dzieci uczą się wspołpracy, skutecznego działania, planowania oraz rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność. Zdobyte w ten sposób umiejętności zapewnią im dobry start w przyszłość oraz skuteczność zarówno w pracy zawodowej, jak i codziennych działaniach. 

W ramach uniwersytetu uczniowie klasy II realizują projekt "Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?".

Nauczyciel realizujący: p. mgr Anna Majerska

5. Edu-arctic.pl.

Projekt prowadzi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W ramach projektu można wziąć udział w:

 • 150 webinarach dotyczących rejonów polarnych,
 • w dwóch konkursach, których nagrodą jest wyjazd do stacji polarnej znajdującej się na Hornsundzie lub do stacji badawczych leżących na terenie Polski,
 • obejrzeć ciekawe filmy,
 • wziąć udział w wykładach otwartych.

Uczniowie naszej szkoły chętnie korzystają z godzinnych lekcji on-line, które prowadzą pracownicy Instytutu Geofizyki i uczestnicy wypraw polarnych.

Projekt realizuje p. mgr Anna Majerska wraz z uczniami klasy II.

6. Czyste powietrze wokól nas.

Program antytytoniowy przeznaczony dla edukacji przedszkolnej.

Cele programu: wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych pod tytułem:

 • Wycieczka.
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu papierosowego?

7. Nie pal przy mnie, proszę.

"Nie pal przy mnie, proszę" to program edukacji antytytoniowej dla uczniów w klasach I-III. Prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć na temat:

 • co to jest zdrowie,
 • od czego zależy nasze zdrowie,
 • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
 • co robić, gdy moje życie jest zagrożone,
 • nie pal przy mnie, proszę,

oraz konkursu plastycznego dotyczącego profilaktyki antytytoniowej.

Projekt realizuje kl. II wraz z wychowawczynią p. mgr Anną Majerską.

8. Czysta Małopolska.

To projekt prowadzony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jego celem jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na tematy związane ze środowiskiem życia człowieka, z jego ochroną, zdrowiem itp.

Co roku Kuratorium Oświaty proponuje inną ważną tematykę, wokół której szkoły podejmują różne działania, np. uczniowie wykonują prace plastyczne i nagrywają filmy, nauczyciele piszą scenariusze itp.

W tym roku temat projektu brzmi "Zdrowo żyj".

Koordynator: p. mgr Anna Majerska i p. mgr Renata Kołodziej.

9. Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy I.  Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikują swoją wiedzę rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

10. Odblaskowa Szkoła.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu.

Koordynator: p. mgr Magdalenia Rams-Zając.

11. Program eTwinning:

 • Projekt "Co wiosną dzieje się w lesie?" koordynowany przez p. mgr Renatę kołodziej i panią mgr M. Mrówkę - więcej.
 • Projekt "If I think, I will solve" koordynowany przez panią A. Majerską - więcej.
 • Projekt "Kim będę, kiedy dorosnę?" koordynowany przez panią A. Majerską - więcej.
 • Projekt "Was summt denn da?" koordynowany przez panią mgr Celinę Świebocką i panią mgr Karolinę Majerską - więcej.

12. CodeWeek 2019.

13. Dzień Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

W tym roku DBI obchodzony był 11 lutego.

14. Narodowe Czytanie.